Årsmøder

Se bilag og dokumenter fra årsmøder ved at klikke på dem herunder

Vedtægter om Årsmødet:

NGO FORUMs øverste myndighed er årsmødet, som skal sikre rammerne for en diskussion af kort- og langsigtede prioriteringer af fælles interesse. Årsmødet vælger hvert år medlemmer til NGO FORUMs Stående Udvalg og kan desuden pålægge udvalget at gennemføre konkrete initiativer.

Årsmødet finder sted hvert år i København i maj måned og er åbent for alle medlemmer. Årsmødet indkaldes skriftligt til medlemsorganisationerne med mindst tre ugers varsel før afholdelsen. Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes hvis 1/3 af medlemmerne eller et flertal i det Stående Udvalg skriftligt fremsætter krav herom.

Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet og bragt til afstemning på årsmødet skal være NGO FORUMs sekretariat i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsorden.

Dagsorden med bilag og rettidigt modtagne forslag tilsendes medlemmer senest 10 dage før afholdelse af årsmødet.

Dagsorden for årsmødet skal altid indeholde mindst følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
 3. Formandskabet (m/k)s beretning
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for NGO FORUMs egne midler
 5. Forelæggelse og godkendelse af budget for NGO FORUMs egne midler for kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent
 6. Forelæggelse af reviderede regnskaber og budgetter for konkrete projekter, der administreres af NGO FORUM
 7. Indkomne forslag
 8. Forelæggelse og godkendelse af arbejdsplan for det kommende år
 9. Valg af medlemmer til det Stående Udvalg
 10. Valg af værtsorganisation og formandskab (m/k)
 11. Eventuelt

 

Hver medlemsorganisation har én stemme på årsmødet og der kan ikke brevstemmes. Medlemsorganisationer, som ikke har indbetalt kontingent rettidigt, har ikke stemmeret på årsmødet.

Årsmødet kan ændre vedtægterne, såfremt der er tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Andre beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt alle fremmødte medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formanden (m/k)s stemme udslagsgivende. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NGO FORUM - Tlf. 61704972 - c/o FDF Rysensteensgade 3 1564 København V bas@ngoforum.dk